Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
BSI Slow-Cure 30 min Epoxy 128g sleva 30% 1317

SLOW-CURE™ 30 min. epoxid se nejlépe hodí k formování různých zesílení a spojek. Má z celé řady epoxidů BSI nejvyšší pevnost. Lépe odolává vysokým teplotám a je voděodolný. SLOW-CURE™ lze používat k lepení, pokud vám nevadí delší doba vytvrzení. Do epoxidů SLOW-CURE™ a FINISH-CURE™ lze přidat plniče, např. mikrobalony a použít je jako tmel. Použití plničů obvykle zkrátí pracovní čas přibližně o 25%. S lepené díly lze zatěžovat po 8 hodinách, plné pevnosti se dosáhne do 24 hodin.

Balení: 4,5 oz (128 gramů)        

Epoxidy BSI - používání, přehled      

Časté dotazy

Tabulka použití lepidel BSI

 INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:

Komponenta A - epoxidová pryskyřice
NEBEZPEČÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
 
 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS