Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
IC-LOC blue Threadlocker 1/3oz 1349
159 Kč (-0%)
159 Kč
Momentálně nedostupné
 
ks

Pojištění šroubových spojů, střední pevnost.
Spoje je možno rozebrat pomocí běžného nářadí.
Vhodné pro stavbu vrtulníků atd.

Naneste IC-LOC na plochy se závitem a díly sešroubujte. Může napadat některé plasty.

Obsah balení: 0,34 Fluid oz. (10 ml)

INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Anaerobní lepidlo
NEBEZPEČÍ
H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS