Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
IC-LOC red PermanentLock 1/3oz 1350
159 Kč (-0%)
159 Kč
Skladem 3 kusy
 
ks

Vysokopevnostní jištění šroubových spojů.
Spoje jsou s běžným nářadím obtížně rozebíratelné.

Naneste IC-LOC na plochy se závitem a díly sešroubujte. Může napadat některé plasty.

Obsah balení: 0,34 Fluid oz. (10 ml)

INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Přípravek na jištění spojů.
NEBEZPEČÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS