Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
Nitrolak napínací 200ml 3966
159 Kč (-0%)
159 Kč
Skladem
 
ks
Napínací lak pro vypínání potahů (papír, Vlies) u modelů letadel. Lak se dá nanášet v původní konzistenci štětcem, nebo po naředění stříkáním.
Balení 200ml.
 
 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Napínací lak (na plátna)
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS