Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
Nitrolak lesklý 200ml 3968
159 Kč (-0%)
159 Kč
Skladem
 
ks
Lesklý vrchní lak na dřevo, látky a papír. Lak se dá nanášet v původní konzistenci štětcem, nebo po naředění stříkáním.
Balení 200ml.
 
 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Lesklý lak.
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 208 Obsahuje kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci.
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS